منوی مخفی یا منو سرویس تلویزیون هایر

منوی مخفی یا منو سرویس تلویزیون هایر (حایر) برای ورود به منوی مخفی یا منوی سرویس تلویزیون های حایر سه روش وجود دارد؛ روش اول Menu را بزنید Source را بزنید و (۸) (۸) (۹)...