خرابی صدای تلویزیون

خرابی صدای تلویزیون اگر صدای تلویزیون تودماغی و غیر واضح باشد دلیل آن خرابی اسپیکرهاست که باید تعویض گردد. خرابی صدای تلویزیون در پاره ای مواقع ، با وجود زیادتر کردن ولوم ، هیچ صدایی...